Foto U hoeft geen nummertje te trekken u bent altijd welkom

Basisregels
 • We hebben respect voor God, onszelf en anderen
 • We helpen elkaar
 • We vertrouwen elkaar
 • We lachen elkaar niet uit

Jaarcyclus oudercontacten

We vinden het belangrijk om 'korte lijntjes' te hebben met ouders. We willen u actief informeren, en ook van u bijzonderheden rond uw kind horen. Hieronder alle contactmomenten die we in een schooljaar inplannen:
 • Voor het instappen: huisbezoek. De leerkracht van groep 1 komt thuis op bezoek voordat het kind naar school gaat komen. Het intakeformulier wordt ingevuld en u krijgt informatie over drentelen en instappen.
 • September: startgesprekken Bij het handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Hoe sluit je als leerkracht zo goed mogelijk aan bij wat een kind nodig heeft? En hoe weet je wat een kind nodig heeft? Natuurlijk weet je als leerkracht best wat van het kind als leerling, maar ook ouders kunnen je als ervaringsdeskundigen veel informatie geven. Daarom zijn samenwerking, afstemming en wisselwerking belangrijk. We hebben als leerkrachten en ouders een gezamenlijk belang: het kind. Dan is er tweerichtingsverkeer nodig: we willen dat ouders meedenken en meedoen in het onderwijs aan hun kind. We hebben daarom het begin van het nieuwe cursusjaar startgesprekken gepland. Er is wel een overdracht geweest van de ene naar de andere leerkracht, tegelijk hebben de leerkrachten uw kind nog maar net in de groep. We willen dan graag horen wat u belangrijk vindt voor de leerkracht om te weten. Wat heeft uw kind nodig, wat verwacht u van de leerkracht en van de school? Voor ons is uw informatie 'gratis advies'! Het is ook goed om wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen, dat voorkomt frustraties en teleurstellingen.
 • Najaar: groepsouderavond in het najaar, zo tegen de helft van het jaar, houden we voor elke groep een avond waarin we willen delen hoe het in de groep sociaal-emotioneel gezien loopt. In het najaar hebben we met observatielijsten en vragenlijsten dit per groep en per kind in kaart gebracht. In de groepsouderavond gaan we het groepsoverzicht bekijken, uitwisselen wat voor groepsproces we zien, en bespreken met welke aandachtspunten we eventueel vanuit de Kanjertraining bezig zijn gegaan. En zo nodig wat we van ouders hierbij verwachten.
 • November: zo nodig gesprekje of bellen In november plannen we tijd in voor een (telefoon-) gesprek als daar bij ouders of vanuit school behoefte aan is. Niet met alle ouders een gesprek, alleen als er bijzonderheden zijn.
 • Keuze voortgezet onderwijs groep 8: in deze periode hebben we ook de gesprekken met de ouders van groep 8 over het advies voor het vervolgonderwijs. We stellen een advies op en bespreken dit met ouders. Alleen als de eindtoets erg afwijkt kan er in april/mei een 2e gesprek nodig zijn.
 • Februari/maart: eerste rapport. Na een halfjaar onderwijs geven we het eerste rapport mee. In de bijlagen bij deze schoolgids vind u ook achtergrondinformatie over het rapport. Het rapport wat we meegeven is op school niet met het kind besproken. Het is de bedoeling dat u thuis samen met uw kind het rapport bekijkt en bespreekt. Een kind hoeft zichzelf niet te vergelijken met anderen maar mag de eigen mogelijkheden leren inzien. Een kind mag werken met de talenten die het heeft meegekregen. Na het rapport volgen avonden 10-minuten-gesprekken. Met alle ouders gaan we even kort in gesprek naar aanleiding van het rapport. Als we vanuit school behoefte hebben aan meer tijd, of als ouders aangeven meer tijd te willen, maken we er 20 minuten van.
 • Juni: tweede rapport. In juni geven we het eindrapport mee naar huis, daarna volgt nog één spreekavond voor 10-minuten-gesprekken op verzoek.
 • Juli: Afscheid groep 8. Ter afsluiting van het schooljaar is er een afscheidsavond voor ouders en kinderen van groep 8.

Voortgangsgesprekken

Los van alle bovenstaande gesprekken hebben we op 4 momenten verspreid over het jaar voortgangsgesprekken met ouders van kinderen die speciale zorg nodig hebben, hoog- of laagvliegers die op één of andere manier een eigen route volgen of andere eigen aanpassingen krijgen. Hierbij is de IB-er aanwezig. Per gesprek wordt gekeken of een volgende afspraak nodig is. Op deze manier houden we ouders van deze 'zorgleerlingen' structureel op de hoogte.

Weekbrief

Via een nieuwsbrief LETTERS en onze website houden wij ouders op de hoogte van de ontwikkelingen op school.