Foto Veel ruimte om te spelen

Meerjarenplan voor
  • Identiteit
  • Onderwijs en kwaliteit
  • Lerende organisatie
  • Ondernemerschap

Schoolgids

Het Beschrijvertje is onze schoolgids. In dit document wordt uitgebreid beschreven hoe we ons onderwijs georganiseerd hebben. U kunt de Gids hier downloaden.

» BESCHRIJVERTJE schooljaar 2018/2019

Jaarplan

We werken met een plan voor 4 schooljaren: van 2015 t/m 2019. Dit schoolplan beschrijft aan de ene kant hoe wij ons onderwijs georganiseerd hebben, hoe de zorg geregeld is, hoe de kwaliteit geborgd wordt. Aan de andere kant geeft het schoolplan ook de planning van de actiepunten die de school heeft gekozen. Al deze acties worden elk schooljaar uitgewerkt in een jaarplan: we beschrijven wat we gaan doen, wanneer het klaar is en waaraan we afmeten dat de actie geslaagd is. Ook geven we welke externe deskundigen we zo nodig van buiten hierbij zullen inschakelen. Aan het eind van het jaar wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd van alles wat we in een jaar hebben gedaan en of het gelukt is. Het kan ook zijn dat om bepaalde redenen iets niet gelukt is of anders is uitgepakt. Ook dit verantwoorden we in het jaarverslag. Tenslotte geeft het jaarverslag de ingrediënten voor het jaarplan van het nieuwe jaar. Zo werken we planmatig jaar op jaar in een vaste cyclus aan onze kwaliteit.

Streefbeelden

In het lopende Schoolplan 2015-2019 zijn een aantal hoofddoelen geformuleerd die richting geven aan de schoolontwikkeling deze jaren. In 2019 willen we deze doelen bereikt hebben:
meerjarenplan
leren doen we samen

Opbrengsten

Na elke halfjaarlijkse toetsronde bekijken en bespreken we de resultaten. Als er aanleiding voor is wordt voor (groepjes) kinderen het leerstofaanbod aangepast: meer of minder instructie, meer oefentijd. Aan het eind van elk schooljaar maken we de balans op van alle verzamelde gegevens van het afgelopen schooljaar. In een overzicht wordt alles op een rij gezet en geanalyseerd. Ook dit geeft input voor ons nieuwe jaarplan. Het overzicht bespreken we met de MR en de IC. De cito-eindtoetsen van de afgelopen jaren, de intelligentietest die we daarnaast afnemen geven aan dat we bij de meeste kinderen 'eruit halen wat erin zit', ze scoren in lijn met hun intelligentie.